سخن روز /
ادامه بررسی وضعیت زیرساختهای شبکه تعاونیها و تشکلهای بخش کشاورزی و ارائه راهکارهای بهبود(با تاکید بر تشریح فعالیت های معاونت فنی و اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی)
تاریخ جلسه:
1392/05/22
شماره جلسه:
پانزدهم
Powered by DorsaPortal