سخن روز:
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منوی اصلیمنوی اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی سازمان</span>معرفی سازمان
سازمان مرکزی
مدیریت جنوب کرمان
تاریخچه و سیر تکاملی تعاون
وظایف و ماموریت های سازمان
فعالیت و برنامه های سازمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گزارشهای عملکردی</span>گزارشهای عملکردی
ندای تحول
گزارش عملکرد
عملکرد شاخصهای اختصاصی سال 92 تا 97
عملکرد ده ماهه تعاون روستایی جنوب کرمان در سال 1398
برنامه عملیاتی سال 1398
اساسنامه سازمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اساسنامه تعاونیها و تشکلهای تحت پوشش</span>اساسنامه تعاونیها و تشکلهای تحت پوشش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اساسنامه اتحادیه ها</span>اساسنامه اتحادیه ها
اساسنامه اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی
اساسنامه اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی منابع طبیعی و آبخیزداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اساسنامه شرکتها</span>اساسنامه شرکتها
اساسنامه شرکت تعاونی روستایی
اساسنامه شرکت تعا ونی روستائی زنـان
اساسنامه شرکت تعاونی کشاورزی
اساسنامه شرکت تعاونی منابع طبیعی
اساسنامه شرکت تعاونی گیاهان داروئی
اساسنامه آبزی پروری
اساسنامه پرواربندان دام
اساسنامه شرکت تعاونی تولید و پرورش اسب
اساسنامه شرکت تعاونی میوه و تره بار
اساسنامه‌شرکت آب‌بران
اساسنامه‌ شرکت‌ زرشک کاران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ساختار اداری و نمودار تشکیلاتی استان</span>ساختار اداری و نمودار تشکیلاتی استان
مدیر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونتها</span>معاونتها
معاونت اداری و مالی
معاونت فنی و بازرگانی
معاونت نظامهای بهره برداری،صنفی و تشکلهای کشاورزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ادارات ستادی سازمان</span>ادارات ستادی سازمان
اداره بازرگانی
اداره خدمات فنی و کشاورزی
اداره آموزش
اداره حسابرسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدهای مستقل</span>واحدهای مستقل
واحد آمار
واحد رایانه
واحد روابط عمومی
واحد حقوقی
واحد حراست
واحد امورمالی
کارشناس نظام صنفی و تشکلهای کشاورزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ادارات شهرستانهای تابعه</span>ادارات شهرستانهای تابعه
اداره تعاون روستایی شهرستان جیرفت
اداره تعاون روستایی شهرستان کهنوج
اداره تعاون روستایی شهرستان عنبرآباد
اداره تعاون روستایی شهرستان رودبارجنوب
اداره تعاون روستایی شهرستان قلعه گنج
اداره تعاون روستایی شهرستان منوجان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اتاق فکر</span>اتاق فکر
ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲﺍﺗﺎﻕ ﻓﻜﺮ
منشور حقوق شهروندی
کمیته های سازمانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تعاونی ها و تشکلهای تحت پوشش</span>تعاونی ها و تشکلهای تحت پوشش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اتحادیه های تحت پوشش</span>اتحادیه های تحت پوشش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی</span>اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی
اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان جیرفت
اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان کهنوج
اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان عنبرآباد
اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان قلعه گنج
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی</span>اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی
اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی هامون جیرفت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شرکتهای تحت پوشش</span>شرکتهای تحت پوشش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شرکتهای تعاونی روستایی</span>شرکتهای تعاونی روستایی
شهرستان جیرفت
شهرستان کهنوج
شهرستان عنبرآباد
شهرستان قلعه گنج
شهرستان رودبار جنوب
شهرستان منوجان
شرکتهای تعاونی تولید روستایی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شرکتهای تعاونی زنان روستایی</span>شرکتهای تعاونی زنان روستایی
شهرستان جیرفت
شهرستان کهنوج
شهرستان عنبرآباد
شهرستان قلعه گنج
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نظام صنفی کارهای کشاورزی</span>نظام صنفی کارهای کشاورزی
نظام صنفی شهرستان جیرفت
نظام صنفی شهرستان عنبرآباد
نظام صنفی شهرستان منوجان
نظام صنفی شهرستان کهنوج
نظام صنفی شهرستان رودبار جنوب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خبرگان کشاورزی</span>خبرگان کشاورزی
انجمن خبرگان شهرستان رودبار جنوب
انجمن خبرگان شهرستان عنبرآباد
انجمنهای حمایتی و هماهنگی
آرشیو اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباط با ما</span>ارتباط با ما
ارتباط با مدیریت
حوزه مدیریت
ادارات ستادی
ادارات شهرستانهای تابعه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">میز خدمات الکترونیک</span>میز خدمات الکترونیک
سامد
انتقادات و پیشنهادات
پرسش و پاسخ
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینکهای مهم</span>لینکهای مهم
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
استانداری کرمان
سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان
نقشه منطقه جنوب کرمانPowered by DorsaPortal