سخن روز /
آیین نامه اجرایی اتاق فکر
تاریخ جلسه:
1397/06/13
شماره جلسه:
1
وزارت جهاد کشاورزی
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
آیین نامه اجرایی اتاق فکر
[ویرایش اول]
تیرماه 1397
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه .............................................................................. . 3 
تعاریف ............................................................................ 6
اهداف اتاق فکر................................................................ 10
ویژگیهای اتاق فکر ......................................................... 12
ساختار سازمانی اتاق فکر .................................................. 6
شیوه کار اتاق فکر ............................................................ 5
ﻣﻘﺪﻣﻪ
سازمان مرکزی تعاون روستایی از جمله سازمانهای توسعه ای است که به منظور توسعه کشاورزی و روستاها ایجاد شده است. شکلگیری سازمان مرکزی تعاون روستایی همزاد و همراه با تکوین امر توسعه نوین در ایران بوده ، لذا معیار سنجش عملکرد این سازمان نیز مبتنی بر کم و کیف توسعه روستاها و بخش کشاورزی است. این سازمان در حال حاضر در امر بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به ویژه پس از تصویب "قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی" و همچنین نظام های بهره برداری ، نظام صنفی کشاورزی و خدمات حمایتی ازجایگاه مهمی برخوردار است. 
با عنایت به عناصر و اهداف اولیه تشکیل سازمان[توسعه بازارهای داخلی مورد نیاز ایران در مقطع تاریخی دهه چهل] و تحقق آن اهداف در فرایند دگرگونی های بوجود آمده در عرصه های عمومی کشور و روستاها و همچنین معکوس شدن جریان و وظایف سازمان در امر بازرگانی (سازماندهی محصولات کشاورزی) بجای گسترش بازار های روستایی برای کالاهای صنعتی و مصرفی در پس از انقلاب ، همراه با خلاء بوجود آمده ، چالش ها و نقصان های ایجاد شده در تحقق هدف فوق و قبول مسئولیت های جدید در امر نظام های بهره برداری و نظام صنفی کشاورزی، بازخوانی وظایف ،بازنگری و اصلاح فرایندهای مرتبط با کارکردسازمانی مطابق با نیازهای روز جامعه روستایی و الویت های حاضر [مبنی بر قاعده کلی در مدیریت استراتژیک] ضرورت یافته است. 
به منظور شناخت بیشتر مسایل مرتبط با سازمان ،از جنبه ؛سازمان کار ، اهداف ، وظایف ،چالش ها ، نیازهای روز جامعه و تجربه سایر کشورها و همچنین پشتیبانی فکری و ارائه مشورت به سیاست گذاران ،برنامه ریزان و تصمیم گیران سازمان برای سازماندهی مناسبتر مسولیت های سازمان از طریق هم اندیشی و به کارگیری توان و خرد جمعی در بررسی مسایل و یافتن راه کارهای مناسب برای رفع چالش های پیش روی سازمان ، اتاق فکر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تاکید و ابلاغ جناب آقای دکتر شیرزاد مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی تشکیل میشود. 
برای بهره گیری مناسب از وقت و حضور صاحب نظران ، مدیران سازمان و همچنین در راستای تعیین چهار چوب سازمان یافته برای فعالیت های اتاق، آیین نامه اجرایی آن به شرح موجود، تدوین و در قالب .......... ماده و .......... تبصره در تاریخ ............. به تصویب هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران رسید. 
ﻣﺎﺩﻩ (1) ﺗﻌﺎﺭیف
1-1-ﺗﺎﻕ ﻓﮑﺮ
ﺍﺗﺎﻕ ﻓﮑﺮ، سازمان کاری برای اندیشیدن، شناخت، حل مساله و ﺧﻼﻗﻴﺖ فارغ از محدودیت و موانع در موضوع فعالیت هر ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲﺍﺳﺖ. به عبارت دیگر؛ ساختاری با ماهیت مشاوره‌ای کمک کار مدیران ارشد با مکانیزم های مشاوره ای،پژوهشی، اجرایی، ارتباطی و... می‌باشدکه اقدام به بررسی ابعاد مختلف مسائل (استراتژیک یا جاری) مبتلا به سازمان و ارایه راهکارهای عملیاتی مناسب جهت حل آنها می‌باشد. 
2-1-سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال 1342 تاسیس شد.هدف‌های اصلی سازمان[مطابق با ماده 3 اساس نامه] عبارت است از : تأمین موجبات پیشرفت و توسعه و تقویت تعاون در روستاها با انجام عملیات زیر در راستای توسعه روستاها و کشاورزی ؛
• آموزش اصول تعاون 
• توسعه شبکه تعاونی در روستاها.
• کمک اعتباری به شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی به منظور افزایش محصول و درآمد دهقانان.
• بازاریابی برای فروش محصول کشاورزان.
• توسعه و تقویت صنایع روستایی.
• ایجاد ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی تعاونی.
• انجام معاملات بازرگانی مورد لزوم.
• دفاع از منافع صنفی اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی.
• بیمه محصولات کشاورزی و کشاورزان .
و ....
ﻣﺎﺩﻩ (2) ﺍﻫﺪﺍﻑ
1- اصلاح و بهبود عملکرد سازمان در زمینه های ؛ امور بازرگانی کالاهای کشاورزی ،توسعه شبکه تعاونیها و تشکلها ، بهبود وضعیت نظام های بهره برداری ، نظام صنفی کشاورزی و خدمات فنی و اجرایی در بخش کشاورزی.
2- هم اندیشی و بکارگیری خردجمعی در بررسی مسائل و چالش های پیش روی سازمان و یافتن راه کارهای بنیادی
3- تقویت دامنه مباحث نظری در باب وظایف سازمان
4- ایجاد ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺸﺎﺭﮐﺘﻲ ، تعاملی و خلاق ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ‌ﻫﺎﻱ ﻧﻮ در ارتباط با ﻣﺴﺎﺋﻞسازمان 
5- ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﻪ کمیته‌ها ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ سازمان و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ 
6- ایجاد ﺑﺴﺘﻪ تصمیم‌ﺳﺎﺯﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻟﯽ سازمان وﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻢ‌گیری ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ سازمان 
7- ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺗـﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ حاصل اجماع صاحب نظران و دست اندرکاران سازمان
ماده (3) ویژگیهای اتاق فکر
1- جمع‌اندیشی(خرد جمعی) و هم اندیشی در باب وظایف سازمان
2- استقلال نظری و عملی نسبت به سازمان در حین انجام وظیفه در اتاق
3- تولید و بسط مبانی فکری و خلق ایده های مناسب در باب وظایف سازمان جهت حل مناسب مسائل سازمان 
4- نقد گفتمان گذشته و موجود در باب وظایف سازمان [حوزه نظری و عملی] به منظور بهبود وضعیت موقعیت فکری سازمان
5- ایجاد زمینه مناسب برای ورود افکار و اندیشه های نو وکارا به نظام تصمیم گیری سازمان
 
ﻣﺎﺩﻩ (4) ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ سازمانی ﺍﺗﺎﻕ ﻓﮑﺮ
اتاق فکر سازمان دارای ساختار سازمانی زیر است: 
1- هیات امنا [تصمیم گیر]
2- شورای راهبردی [تصمیم ساز]
3- دبیر خانه اتاق فکر [هماهنگ کننده]
ساختار سازمانی اتاق فکر 
رسم توضیحی 1
ماده(5) هیات امنا
هیات امنای اتاق، بالاترین رکن اتاق فکر سازمان مرکزی تعاون روستایی و نهاد تصمیم گیر است که مرکب از هیات مدیره و معاونین سازمان به شرح زیر است .
1-5-اعضای هیات امنای اتاق
1. دکتر شیرزاد (رئیس هیات مدیره)
2. مهندس اورانی (عضو هیات مدیره)
3. مهندس رحیمی(عضو هیات مدیره)
4. مهندس علی آبادی (عضو هیات مدیره)
5. دکتر مسلمی(معاون توسعه تعاونیها و تشکلها)
6. دکتر برابری(معاون امور فنی و بازرگانی)
7. مهندس رجایی(معاون توسعه منابع انسانی)

2-5- وظایف هیات امنای اتاق
1. دادن ماموریت و تعیین اولویت های کاری دبیر خانه اتاق
2. حضور در گفتگوها و نشست های تخصصی و جلسات شورای راهبردی اتاق 
3. اخذ و استماع گزارش کار از دبیر خانه در خصوص نتایج گفتگو های اکتشافی و نشستهای تخصصی و جلسات شورا 
4. تعیین نقطه عزیمت و برنامه ریزی عملیاتی لازم 

3-5- جلسات هیات امنای اتاق
جلسات هیات امنای اتاق در دفتر مدیر عامل سازمان [بصورت مستقل و یا در حاشیه جلسات هیات مدیره] برگزار میشود. 
ماده (6) شورای راهبردی اتاق / اعضای اتاق فکر
شورای راهبردی اتاق رکن نظری اتاق است. مطابق با نظر خواهی از مدیران سازمان و ارزیابی افراد در دبیرخانه اتاق، صاحب نظرانی از حوزه های مختلف به اتاق دعوت و به دو تشکل ؛ پیوسته و مدعو از حضور آنان در جلسات اتاق استفاده خواهد شد.
1-6- اعضای شورای راهبردی اتاق
شورای راهبردی اتاق فکر از بین شخصیتهای حقیقی دانشگاهی، اجرایی، تحقیقاتی و اقتصادی انتخاب می شوند . اعضای پیوسته اتاق فکر به عنوان هسته مرکزی گروه مشاوران و صاحبنظران اتاق فکر حضور دارند. حکم این اعضا به پیشنهاد دبیر اتاق فکر و ابلاغ ریاست سازمان، صادر می گردد.برخی از شاخص های انتخاب اعضا
1- پژوهشگران و اساتید شناخته شده در بخش کشاورزی
2- داشتن مهارت یا ویژگی خاص در حوزه های علمی، تخصصی، اقتصادی و اجرایی مرتبط با وظایف سازمان
3- از بین مدیران و صاحبنظران دستگاههای اجرایی مرتبط با وظایف سازمان
2-6- اعضای پیوسته شورای راهبردی (پیشنهادی):
• دکتر عبدالرضا مسلمی [معاون سازمان و صاحب نظر در امور]
• مهندس رجایی [معاون توسعه منابع انسانی]
• مهندس علی خسروی [مدیر مطالعات سازمان]
• دکترشهریار پاک نیا [معاون دفتر ... و محقق حوزه توسعه وکشاورزی]
• مهندس سعید بهشتی [کارشناس دفتر امور تشکلها و مدرس دانشگاه]
• مهندس دیباجی [معاون سابق بازرگانی سازمان و محقق مرکز الگوی اسلامی پیشرفت]
• نماینده معاونت توسعه منابع انسانی وزارت
• نماینده موسسه برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی
و...
همچنین در نظر است، حسب مورد و متناسب با موضوع از مدیران وکارشناسان مرتبط در جلسات شورای راهبردی اتاق به عنوان عضو مدعو به شرح پیشنهادی ذیل دعوت بعمل آید:
3-6-اعضای مدعو شورای راهبردی 
• دکتر برابری(معاون بازرگانی سازمان) در ارتباط با بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی
• دکتر مهدی کاظم نژاد در ارتباط با بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی
• مهندس نادر علیزاده در ارتباط با مقوله نظام های بهره برداری
• دکتر محمد علی حامدی [مدیر مشاورین رویان] در ارتباط با مقوله نظام های بهره برداری
• دکتر حقوقی [مدیر مشاورین ویسان] در ارتباط با مقوله نظام های بهره برداری
• مهندس حسین عسکری در ارتباط با نظام صنفی کشاورزی و تشکل های مرتبط
• مهندس ملک زاده در ارتباط با نظام صنفی کشاورزی
• خانم دکتر فاطمه پاسبان یا ...[موسسه برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی]
• دکتر امیدگیلانپور یا... [موسسه برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی]
• پژوهشگری از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
• از اعضای انجمن جامعه شناسی ( افتخاری، معید فر، جمعه پور، ازکیا، طالب و ...)
• پژوهشگر آزاد در حوزه سازمان
• پژوهشگر آزاد در حوزه اقتصاد
• پژوهشگر آزاد در حوزه مدیریت 
4-6 - وظایف شورای راهبردی اتاق فکر
1- فراهم کردن زمینه مناسب برای تبادل اطلاعات و نظرات میان صاحب نظران و مدیران ذیربط 
2- ارزیابی نقادانه سیاستها ، برنامه‌ها و پیش‌بینی مسائل در شرف ظهور وارائه تحلیل پیرامون آنها(سیاست پژوهی، آینده شناسی، تصمیم‌سازی)
3- تبدیل ایده‌های کلی و پیشنهادهای خام به سیاست‌ها و برنامه‌های قابل اجرا (فرآیندسازی ایده‌های نو)
4- ارائه راه‌حل‌های اجرایی برای مسائل کلان مبتلا به سازمان که از سوی مدیریت اتاق فکر ارجاع می‌شود (راهکاریابی)
5- بررسی و داوری پایان نامه های ارشد و دکتری مرتبط با وظایف سازمان
6- ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮ ﺍﺗﺎﻕ ﻓﮑﺮ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ
5-6- نحوه تشکیل، زمان و مکان جلسات شورای راهبردی اتاق
جلسات اتاق فکر بر اساس مساله مورد بررسی از طریق دبیر اتاق تعیین و توسط دبیرخانه به اعضای اصلی و مدعوین اعلام می‌گردد. با توجه به شیوه رسیدگی به مسائل درآئین‌نامه اتاق فکر، عموماً برای رسیدگی به نتیجه در خصوص یک مساله 1 تا 3 جلسه زمان نیاز است، که در صورت لزوم با توجه به توافق اعضاء سقف تعداد جلسات قابل افزایش است. ﺟﻠﺴﺎﺕ شورای راهبردی سازمان ﻫﺮ پانزده روز ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻏﻴﺮ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ.ﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ شورا سالن ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ سازمان ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ماده (7) دبیرخانه اتاق فکر سازمان 
رکن اجرایی اتاق فکر دبیر خانه ای [مرکب از دبیر و حداقل دو نفرکارشناس به پیشنهاد دبیر و تائید مدیرعامل سازمان]خواهد بودکه با نظر هیات امنای اتاق فعالیت خواهد نمود.
1-7- وظایف دبیر ﺍﺗﺎﻕ ﻓﻜﺮ سازمان
1- ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ پیشنهاد اعضای شورای راهبردی اتاق به مدیر عامل سازمان ﺟﻬـﺖ ﺻـﺪﻭﺭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺮﺑﻮﻃ.ﻪ
2- ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻋﻀﺎء مدعو ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﻓﻜﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮعات
3- ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﺗﺎﻕ ﻓﻜﺮ سازمان ﻭ ﺍﺭﺳـﺎﻝ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ 
4- ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺗﺒﻂ با مسایل سازمان بین هیات امنا ، شورای راهبردی و دیگر دفاتر سازمان 
5- ﺟﻤﻌﺒﻨﺪﻱ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻭ ﻫﻢﺍﻧﺪﻳﺸﻲﻫﺎﻱ ﺍﺗﺎﻕ ﻓﻜﺮ سازمان ﺑﻪ هیات امنای اتاق 
6- پیگیری ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ و تجهیزات ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺗﺎﻕ ﻓﮑﺮ
ماده (8) شیوه کار اتاق فکر
برنامه کلی و شیوه کار اتاق فکر سازمان "پروژه و موضوع محور" خواهد بود. موضوعات مورد بررسی دو حالت خواهد داشت:
- حالت اول؛ فوری و نیازمند بررسی آنی 
- حالت دوم؛ غیر فوری و نیازمند بررسی مطابق با برنامه زمانبندی و اولویت بندی شده 
فرایند کار در اتاق فکر (اعم از حالت اول و دوم) مبتنی بر چهار مرحله ذیل خواهد بود:منتهی به دلیل فوریت امور در حالت اول ، مطابق با فرصت و زمان در دست بررسی امور با فوریت انجام میشود. لذا ممکن است برای برخی امور جلسات فوق العاده در نظرگرفته شود.تعداد جلسات مربوط به موضوعات با حجم و گستردگی کار در ارتباط خواهد بود. در صورت عدم کفایت بررسی در یک جلسه ، اتاق ادامه بررسی را در جلسات متوالی ادامه خواهد داد.
گفتگوها ، نشست های تخصصی و جلسات شورا مرتبط با هم بوده و سعی خواهد شد موضوع واحدی در سه مرحله ی ؛ گفتگو های اکتشافی، نشست های تخصصی و جلسات شورای راهبردی انتخاب و مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.جلسات شورای راهبردی اتاق پس از برگزاری گفتگو های اکتشافی و نشست های تخصصی، اشراف مناسبتری نسبت به موضوع پیدا نموده و امکان دستیابی به تصمیم سهل تر خواهد بود. 
1-8- گفتگوهای اکتشافی
افراد صاحب نظری درکشور [اعم از دانشگاهی و پژوهشگر] وجود دارند که دارای اطلاعات فراون ، قابل توجه و سرچشمه الهام در حوزه کشاورزی وسازمان مرکزی تعاون روستایی اند.کشف و استفاده از دانش و اطلاعات این افراد بطور خصوصی و محفلی مقدم ترین گام در اتاق فکر سازمان خواهد بود. در فرایند این گفتگوها در خصوص حوزه وظایف سازمان و بخش کشاورزی تبادل نظر شده و این تبادل نظر میتواند منشاء و منبع الهام برای سازمان فراهم آورد. برای بهره گیری همگان ،در نظر است، مشروح این گفتگو ها مستند سازی و آرشیو گردد. این گفتگو ها با حضور مدیر عامل سازمان و بنابر تشخیص ایشان با حضور دیگر همکاران سازمان برگزار خواهد شد.
برخی از افراد مد نظرگفتگو عبارتند از :
• استاد محیط طباطبایی [نویسنده و پژوهشگر حوزه فرهنگ عمومی ]
• استاد محمد حسن ابریشمی[نویسنده کتاب زعفران ایران و تاریخ کشاورزی ایران]
• دکترجواد صفی نژاد [استاد ، پژوهشگر و نویسنده در حوزه جغرافیا،کشاورزی و آب]
• دکتر مرتضی فرهادی[استاد ، پژوهشگر و نویسنده حوزه جامعه شناسی]
• دکتر پرویز کردوانی [استاد ، پژوهشگر و نویسنده درحوزه آب و کشاورزی ]
• دکتر مصطفی ازکیا[استاد ، پژوهشگر و نویسنده حوزه در جامعه شناسی]
• دکتر پرویز پیران(استاد ، پژوهشگر و نویسنده حوزه در جامعه شناسی)
• دکتر منصور وثوقی(استاد ، پژوهشگر و نویسنده حوزه در جامعه شناسی)
• دکتر تقی رهنمایی [استاد ، پژوهشگر و نویسنده حوزه گردشگری]
• دکتر عباس سعیدی[استاد ، پژوهشگر و نویسنده حوزه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی]
• دکتر اسماعیل شهبازی [استاد ، پژوهشگر و نویسنده در حوزه ترویج کشاورزی]
• دکتر ابراهیم رزاقی [استاد ، پژوهشگر و نویسنده حوزه اقتصاد و توسعه]
• مهدی گواهی[پژوهشگر سنتی کشاورزی و حوزه آب]
• مصطفی ملکیان [پژوهشگرجوزه نظام های بهره برداری]
و...
2-8- نشست های تخصصی
نشست ها و هم اندیشی های تخصصی یکی دیگر از روش های مورد نظر در اتاق فکر سازمان خواهد بود.صورت کلی این نشست ها عبارت از این است که مطابق با اولویت بندی اتاق فکر، سلسله مباحثی پیش بینی میشود که در هر نشست یک موضوع با حضور حداقل دو طیف فکری متفاوت مورد بحث و تبادل نظر قرارخواهد گرفت. هدف از این شیوه ،بسط گفتگو های علمی ، تنوع بخشی در فرایند کار و الهام گیری از آن در جلسات شورای راهبردی اتاق است. 
موضوعات زیر از مهمترین عناوین نشست های تخصصی خواهد بود :
• سازمان مرکزی تعاون روستای در گذر زمان [اهداف ، وظایف وکارکرد سازمان]
• مساله بازار وکم و کیف تنظیم آن در سازمان
• وضعیت شبکه های تعاونی و چگونگی بهبود آنها
• بررسی خریدهای تضمینی 
• بررسی خریدهای توافقی
• بررسی نظام صنفی کشاورزی
• مساله نظام های بهره برداری در سازمان
• خدمات فنی و اجرایی سازمان
و...
3-8- جلسات شورای راهبردی اتاق فکر
مرحله بعدی کار اتاق فکر، جلسات شورای راهبردی است .گفتگو ها ، نشست های تخصصی و جلسات شورا مرتبط با هم خواهد بود. سعی خواهد شد موضوع واحدی در سه مرحله انتخاب شود.زمان برگزاری جلسات اتاق فکر هر پانزده روز و مکان آن سالن جلسات سازمان خواهد بود. 
4- 8-جلسات هیات امنای اتاق
پس از طی مراحل سه گانه فوق، انتظار می رود اتاق فکر برنامه های عملیاتی در قالب پیشنهاد به ریاست سازمان ارائه نماید. برنامه ریزی، انجام مطالعه ، برگزاری جلسات تکمیلی ، تهیه لوایح قانونی ، نامه نگاری و... از عناصر این مرحله خواهد بود که بنابرتشخیص مدیریت سازمان به معاونت ها و مدیریت های سازمان وهمچنین دیگر دستگاههای مرتبط ارجاع و ابلاغ خواهد شد. 
ماده (9)- فرایند و چرخه بررسی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺩﺭ اتاق فکر 
1- مساله‌ﻳﺎﺑﻲ و تعیین اولویت ها توسط هیات امنا ، دبیر خانه و اعضای شورای راهبردی اتاق .
2- برگزاری جلسات تحت عنوان " گفتگو های اکتشافی یا محفلی" با حضور صاحب نظران مرتبط با حضور هیات امنای اتاق در باره موضوع تعیین شده
3- برگزاری نشست های تحصصی در زمینه موضوع 
4- برگزاری جلسات شورای راهبردی اتاق سازمان و طرح موضوع در آن جلسه و دستیابی به نتایج 
5- ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی ﻧﻬﺎﻳﻲ و ارائه آن به هیات امنای اتاق 
6- تعیین نقطه عزیمت و برنامه ریزی اصلاحی در هیات امنای اتاق 
7- تعیین روش های عملیاتی برای حل مسایل، از قبیل: انجام مطالعاتی ، جلسات تکمیلی، مکاتبه، تهیه لوایح قانونی و ..
چرخه کار در اتاق فکر سازمان
رسم توضیحی 2
ﻣﺎﺩﻩ(10) ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ آئین نامه
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﻓﻜﺮ سازمان مرکزی تعاون روستایی با ﺗﺼﻮﻳﺐ هیات امنای اتاق فکر ﺍﻣﻜﺎﻥﭘـﺬﻳﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
Powered by DorsaPortal