سخن روز /
ارائه راهبردهای عملیاتی بر اساس اولویت بهبود توانمندی شبکه ها ، بازنگری نقشه راه سازمان، ارتقاء کارآمدی و ، ارزیابی ساختار موجود سازمان
تاریخ جلسه:
1391/08/22
شماره جلسه:
چهارم
Powered by DorsaPortal