سخن روز /
جمع آوری و ارائه پیشنهادهای اعضای جلسه با موضوع شناسایی نقاظ ضعف و ارائه راهکارهای داخل و خارج سازمانی در حوزه بازرگانی
تاریخ جلسه:
1391/10/25
شماره جلسه:
هشتم
Powered by DorsaPortal